informacje finansowe

 

Polityka
Twoja wyszukiwarka


Wiadomosci, Bankowość i finanse, Komputery i internet, Motoryzacja, Film, Rozrywka. '-'.' Przeniesienie
Ostatnie wydarzenia spod Paacu Prezydenckiego kolejny raz ukazuj sabo polskiego pastwa. Przeniesienie krzya do kaplicy w siedzibie prezydenckiej wywoao kolejn burz medialn i ponownie wzniecio, niewygasy jeszcze konflikt. Konflikt, z którego bardzo trudno jest wyj. Sposób, w jaki krzy zosta przeniesiony pozostawia wiele do yczenia i nie chodzi tu bynajmniej o obraz uczu religijnych. W pastwie prawa nie moe by tak, e wadza boi si postpi w jedyny i racjonalny sposób, aby nie drani okrelonej grupy spoecznej, w  tym przypadku obroców krzya.Manifestacje prezesa
Ostatnie wydarzenia, jakie miay miejsce na polskiej scenie politycznej, mog napawa pewnego rodzaju niepokojem. Prawo i Sprawiedliwo pod wodz Jarosawa Kaczyskiego coraz bardziej zaczyna przypomina armi zacin, gdzie tylko i wycznie dowódca ma prawo wyraa wasne zdanie i rozkazy, a reszta „onierzy” ma je karnie wykonywa. Odsunicie od wadz partii ludzi odpowiedzialnych za kampani prezydenck, a nastpnie wystawienie w pierwszym szeregu zasuonych i obytych w bojach polityków w postaci Macierewicza, Baszczaka, czy Brudziskiego, a nastpne zawieszenie posanki Elbiety Jakubiak, sprawia, wraenie tworzenia wokó tej partii muru. PiS staje si oblon twierdzKogo i co wybieramy?
Za okoo dwa, trzy miesice odbd si wybory samorzdowe. Wybory by moe troch mniej trzymajce krew w yach; mniej, mona by powiedzie, spektakularne. Jednak równie wane jak elekcje parlamentarna i prezydencka. Warto zatem przeledzi jak i kogo wybierzemy najbliszej zimy. Na wstpie naley zaznaczy, e wybiera bdziemy organy wadzy samorzdowej na kadym z trzech stopni podziau terytorialnego w Polsce, czyli odpowiednio na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Na poziomie gminy bdzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz rada gminy lub rada miasta w zalenoci od statusu danej miejscowoci. Na szczeblu powiatu oraz województwa bdzie to natomiast odpowiednio rada powiatu oraz sejmik województwa, z których to organów zostan wybrane zarzdy powiatu i województwa.Platforma listy pisze
Powoli zbliaj si wybory samorzdowe. Wiele partii i ugrupowa zaczyna przygotowania do tego wanego testu wyborczego. Na giedach nazwisk pojawiaj si nowe kandydatury na prezydentów, burmistrzów poszczególnych miast. Pojawiaj si równie liczne zapowiedzi powrotów z Parlamentu Europejskiego. Desant miaby dotyczy midzy innymi Wojciecha Olejniczaka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.


Odpowied prezesa
Jarosaw Kaczyski wystosowa list do czonków Prawa i Sprawiedliwoci. Mona ów list uzna za odpowied  na niedawny krytyczny wpis na blogu Marka Migalskiego, bo midzy innymi wspomina w nim, e w partii koniecznie trzeba upora si ze zjawiskiem nielojalnoci. Na samym pocztku prezes Kaczyski stwierdza, e listem tym postanawia wróci do starej (stosowanej za czasów Porozumienia Centrum) praktyki pisania listów od prezesa do czonków partii. Praktyka ta ma na celu, wedug Jarosawa Kaczyskiego jednoznaczno interpretacyjn, jak pisze prezes, pewnych informacji i zdarze, które do czonków PiS – u albo nie dochodz, albo dochodz w formie znieksztaconej.


30. rocznica, czyli kmy si dalej...
Obchody 30. rocznicy powstania Solidarnoci nie przyniosy przeomu w postaci porozumienia pomidzy dawnymi dziaaczami. Osignicie kompromisu wydaje si by poza zasigiem. Niestety, obchody, które powinny sta si witem caej Polski, podobnie jak obchody 4 czerwca, stay si manifestacj zwolenników Prawa i Sprawiedliwoci. Cakowity brak poszanowania osób, które bray udzia w tamtych wydarzeniach, obecnych na obchodach byych i obecnych premierów pokazuje, e Polacy nie doroli do tego, aby w peni doceni sukces, jakim byy podpisane porozumienia.


Bj o Warszaw
Kampani samorzdow czas zacz! Lada dzie premier ogosi ostateczny termin wyborów. Najbardziej ekscytujce s te elekcje, gdzie czarno na biaym wiemy kogo wybieramy. Tak jest w przypadku wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jak zwykle najbardziej prestiowy pojedynek stoczy si w stolicy.


Za kulisami EURO 2012
Polscy politycy zarówno z lewa, z prawa, jak i centrum co i rusz pouczaj Polaków by nie poddawali si kryzysowi biorc sprawy w swoje rce. Pomysowo i kreatywno Polaków pozwalaj stawi czoo kryzysowi, wygra z otaczajcym marazmem i brakiem perspektyw na rynku pracy.  Sami politycy, z których wielu uczestniczyo w przewrocie ustrojowym, powtarza slogany o potrzebie koca pastwa opiekuczego. Byoby dobrze gdyby za ich sowami szy czyny.


Rozam w partii Kaczyskiego?
Kolejne przegrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwo oraz powrót jej prezesa do dawnej retoryki, sprzyjaj pojawianiu si krytycznych gosów zwizanych z dalszym funkcjonowaniem partii w tym ksztacie. Gosy krytyki pojawiaj si nie tylko ze strony prawicowych publicystów, którzy dotd sprzyjali PiS-owi, ale pyn równie od coraz wikszej rzeszy polityków partii.


Partia Palikota
Lada dzie nad przyszoci ekscentrycznego posa Palikota bdzie obradowa partyjny sd koleeski. Najprawdopodobniej adnej kontrowersyjnej – czytaj wyrzucenie z Platformy – decyzji ów organ nie podejmie, bo po prostu nie bdzie to opacalne wizerunkowo. Mimo tego Janusz Palikot  otwarcie daje do zrozumienia, e jeeli przez najblisze 5 – 6 miesicy partia rzdzca nie ruszy z jasnym – liberalnym programem w kwestiach wiatopogldowych, to bardzo moliwa jest jego samodzielna dezercja i utworzenie zarazem nowego ugrupowania na lewo od PO.


Wiadomosci, Bankowość i finanse, Komputery i internet, Motoryzacja, Film, Rozrywka. '-'.'